Nieuwe leden

ZO DOEN WIJ DAT BIJ Vught Lumineus

Vught Lumineus (VL) bestaat sinds 2005  Van de huidige leden zijn nog 4 leden lid sinds de oprichting. De overige leden zijn de jaren daarna toegetreden. Jaarlijks organiseren wij meerdere wisselende activiteiten die of geld genereren of een concrete bijdrage leveren door de handen uit de mouwen te steken. De afgelopen jaren waren dat bijvoorbeeld een boomplantdag, een wandeling met eenzame ouderen, een benefietdiner, het organiseren van een debat rondom maatschappelijke thema’s etc. De verkoop van aardbeien de dag vóór moederdag is een jaarlijks terugkerende activiteit. Van de opbrengst zijn al veel Ritualspakketten gekocht voor moeders die afhankelijk zijn van de voedselbank. In 2021 heeft VL dé zomervergadering van de Unie voor Soroptimisten in NL georganiseerd, daaraan namen meer dan 200 Soroptimisten deel. 

Hoe is Vught Lumineus georganiseerd

Vught Lumineus heeft een bestuur bestaande uit een president, een vice president, een past president, twee secretarissen en een penningmeester. De functie van president (vice en past) wisselt jaarlijks, de overige functies wisselen om de paar jaar, de zittingstermijn van een penningmeester is 5 jaar. De president is voorzitter van de maandelijkse bijeenkomsten en bepaalt het jaarlijkse thema.
Elk lid neemt ook deel aan één van de commissies. Elke commissie heeft een ‘opdracht’ waaraan gewerkt wordt gedurende het jaar. Zij komen daarvoor 1 of meerdere keren per maand bij elkaar bij een commissielid. Deelname aan eenzelfde commissie kan voor max. 3 jaar. Vught Lumineus kent de volgende commissies:

– Extensiecommissie
– Trees4Life
– Woman Walk
– Orange the World

– Fundraisingcommissie
– Programmacommissie
– Weekendcommissie
– PR commissie

MAANDELIJKSE BIJEENKOMST

Elke 1e dinsdag van de maand vindt de bijeenkomst van Vught Lumineus plaats in kasteel Maurick of op een andere aangegeven locatie. Inloop meestal tussen 18.30 en 19.00. Aan tafel om 19.00. De programmacommissie zorgt voor een programma en een vegetarisch 2 gangen-maaltijd wordt genuttigd. Het is mogelijk om via de president een vlees of vis maaltijd aan te vragen. Drankjes rekenen we, na afloop, apart af. De bijeenkomsten eindigen meestal tussen 22.00 en 22.30.

Wij kennen geen attendance. Om betrokken te blijven is regelmatig deelnemen aan de maandelijkse bijeenkomsten, actieve deelname aan een commissie en ‘op weekend gaan’, een beproefd concept.

CONTRIBUTIE

Vanaf het moment van inauguratie betaalt een lid van Vught Lumineus maandelijks  een contributie van €40. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor 12 (automatische) overboekingen per jaar t.g.v. NL85 INGB 0009 5988 71 t.n.v. Soroptimisten International Club Vught lumineus. Vanuit de contributie volgt een afdracht aan de unie (ca € 10 per maand per lid) en worden maandelijkse bijeenkomsten (inclusief maaltijd) betaald. Tijdens de jaarlijkse ALV wordt herzien of de hoogte van de contributie toereikend.

Het Marie Muntendamfonds vanuit de Soroptimisten NL voorziet in een financiële oplossing als de contributie door een lid niet voldaan kan worden. In contact komen met het MM-fonds kan (vertrouwelijk) via de penningmeester.

Eenmalig wordt bij aanvang lidmaatschap een naambadge  uitgereikt. Daarnaast kan ieder lid een Vught Lumineus een vest kopen. Bij officiële gelegenheden wordt gevraagd het vest en de naambadge te dragen.

LEDEN

Vught Lumineus heeft sinds een jaar of 10 een constant ledenaantal wat varieert tussen 28 en 35. In alle jaren is afscheid genomen van leden en zijn leden toegetreden. VL heeft één lid verloren als gevolg van overlijden (Anita Mei- Schepman, zij overleed in 2015). Sinds haar overlijden bestaat het Anita Mei-fonds door maandelijkse donatie ad € 15 door de man van Anita.  

Toetreding tot VL gaat soms via aanmelding of (meestal) via actieve benadering. Nieuwe leden worden geselecteerd, waarbij gestreefd wordt naar diversiteit tussen de leden in de breedste zin van het woord; afkomst, leeftijd, werk, maatschappelijke bijdrage etc. Voor behoud van een gemiddelde leeftijdsopbouw onder de clubleden is verjonging van de club een belangrijk doel.

COMMUNICATIE

Naast onze eigen website vindt je ook informatie bij de site van Soroptimist Nederland. Drie keer per jaar verschijnt de Soroptimist, het blad van Soroptimist Nederland. Het tijdschrift wordt vanuit de Unie naar de leden verstuurd. 

Wij kennen 2 appgroepen .

  • Vught Lumineus info-app: voor formele informatie-overdracht.
  • Vught Lumineus klep-app: voor fun, felicitaties etc.

Afmeldingen voor de maandelijkse bijeenkomst kan alleen rechtstreeks naar de voorzitter. Elke commissie heeft een aparte app.